ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
สัญลักษณ์โรงเรียน / สีประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
.โครงการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการฝึกอาชีพ
.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

มอบสื่อการเรียนการสอนพระราชทานอาหารและนมผง

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ติวข้อสอบ Nt ให้กับนักเรียน

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจาะเลือดให้กับนักเรียนเพื่อตรวจหาเชื้อไข้มาลาเรีย

หน่วยแพทย์ พอ.สว.ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการหยดสารละลาย

 

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง

ผู้ดูแลระบบ ส.ต.ท.หญิงสกลรัตน์ ด้วงรักดี ติดต่อ 095-5892032